Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće u FBiH

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće u FBiH

U "Službenim novinama FBiH", broj 68/23 od 06.09.2023. godine objavljena je Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće koja stupa na snagu 14.9.2023. godine i koji vam u cjelosti prenosimo. U prilogu je i neslužbeno prečišćeni tekst Uredbe.

UREDBA
O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE

Član 1.

U Uredbi o naknadama koje nemaju karakter plaće ("Službene novine Federacije BiH", br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12, 99/22 i 15/23), u članu 1. iza zatvorene zagrade dodaju se riječi:

"kao i drugim pravnim licima u kojima se kao osnivač pojavljuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ili ima većinsko vlasništvo ili osnivačka prava vrši Parlament Federacije Bosne i Hercegovine."

Član 2.

U članu 5. stav (2) riječi: "dijagnoze zdravstvene ustanove" zamjenjuju se riječima: "Nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja."

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće - neslužbeno prečišćeni tekst

Podjeli:

Komentari