O nama

O nama

Društvo je osnovano Odlukom osnivača Ljubomira Todorovića 1.2.1997. godine i upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I558/97 od 12.3.1997. godine i broj UF/I-4033/00 od 20.11.2000. godine, kada je usklađena Odluka o osnivanju sa Zakonom o privrednim društvima.

U minule dvije decenije, zahvaljujući dobroj organizaciji, upornom i predanom radu radnika iz radnog odnosa u Fineksu i brojnih spoljnih saradnika u ulozi autora, koautora, recenzenata, komercijalista i drugih saradnika – dobavljača i kupaca, u Fineks-u je izdato 292 publikacije, od kojih je 120 stručnih i 11 beletristike, doštampano 32 knjige, 129 tromjesečnih dopuna Registru propisa i Priručniku za poreze i doprinose. Slijedbeno tome, u ovom periodu je uređeno, izvršena lektura, redakcijska obrada i prelom teksta 71.165 stranica, a u štampariji štampano 31.123.060 stranica teksta. Na stručnim i knjigama beletristike urađena su adekvatna i kvalitetna likovna rješenja. Većina izdanja je prodata i dio je još u prodaji.
U ovom periodu, Priručnik o porezima i doprinosima i Registar propisa, koji se izrađuju po autorizovanom uputstvu Ljubomira Ljube Todorovića, predstavljali su glavna dva Fineksova proizvoda koji su neprekidno, iz godine u godinu, usavršavani i prilagođavani potrebama kupaca. Ove dvije knjige i druge publikacije bile su i ostale pomagači u radu brojnih stručnih radnika u privrednim društvima, ustanovama, organima uprave, kontrolnim organima, advokatima, knjigovođama, revizorima i drugim pravnim i fizičkim licima koji se bave privredno-pravnim i finansijskim poslovima.
Uz izdavačku djelatnost, Fineks je, preko svojih autora, pismeno odgovorio na oko 500 postavljenih pitanja iz oblasti privrednog prava, radnog prava, javnih i monetarnih finansija, upravnog prava, građanskog prava, prekršajnog i krivičnog prava. Tome treba dodati formiranu, metodološki i sistematski urađenu dosad objavljenu sudsku praksu, koja se nalazi u sadržaju njegovih stručnih knjiga.
Karakteristika Fineksovih knjiga, naročito iz radnog prava, privrednog prava i javnih finansija, je u tome što su u njima komentarisani i kompilirani propisi koji uređuje jedan društveni odnos iz državnog, entitetskog, kantonalnog i Brčko distrikta zakonodavstva (knjige za cijelo BiH tržište).
Sve je to omogućilo da se u Fineks-u organizuje biblioteka u sastavu, nazvana Biblioteka „Mostovi“. Ona je uslov i osnov za izradu novih Fineksovih knjiga. Iz nje će se moći istraživati privredno–pravna situacija bh. društva u tranzicionom periodu iz planskog samoupravnog socijalizma u kapitalizam sa tržišnom ekonomijom i, istovremeno, u trazicionom periodu bh. Republike iz sastava SFRJ, u samostalnu državu BiH, koja je prošla kroz ratnu fazu 1992-1995. godine.
U svom dvadestogodišnjem postojanju i poslovanju, Fineks je uspješno savladao uglavnom, većinu izazova na koje je nailazio, postao punoljetan i prepoznatljiv na bh. tržištu po svojim godišnjim izdanjima Priručnika o porezima i doprinosima i Registra propisa BiH i drugih knjiga. Kao takav, ostvario je poslovnu saradnju sa brojnim poslovnim partnerima u BiH, a preko Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH – Sarajevo, sa bibliotekama u BiH i u bibliotekama u međunarodnoj razmjeni.
U vezi s tim, pored drugih priznanja, Fineksu je dodijeljena Zahvalnica za značajan doprinos obogaćivanju književnog fonda Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine iz Sarajeva.

Podjeli:

Komentari