Opšti uslovi

Opšti uslovi

Član 1.

 Ovi opšti uslovi su sastavni dio Ugovora o korištenju usluge (u daljem tekstu: Ugovor). Izraz i definisanje ugovora imaju, ako drugačije nije izričito određeno, isto značenje i u ovim opštim uslovima.

 Uslovi korištenja predstavljaju pisani ugovor o korištenju usluge između Fineks d.o.o. (u daljem tekstu: Fineks), kao davatelja usluge i korisnika. Ugovorne strane su korisnik usluge i Fineks. Internet provajder, kao davatelj usluge pristupa internetu, nije strana ovog ugovora.

 Predmet ugovora o korištenju je pristup servisima Fineksove baze podataka i uslugama pregleda, pretraživanja i daljeg rada na tako generisanim sadržajima (u daljnjem tekstu: Zaštićeni sadržaji).

 Član 2.

Baza podataka sadrži informativne servise koji su strukturirane sadržajne cjeline i nedjeljiv su predmet ugovora o korištenju.

Baza podataka je vlasništvo Fineks-a, koji korisniku usluge ustupa pravo na pregled sadržaja.

Fineks ne preuzima odgovornost za sadržaj podataka. Svi podaci su u cijelosti reprodukovani na osnovu prikupljenih sadržaja.

 Član 3.

 Pristup Zaštićenim sadržajima moguć je samo ako se prihvati opći ugovor o korištenju. Prihvaćanje općeg  ugovora o korištenju vrijedi kad Fineks primi uredno popunjen opći ugovor o korištenju usluge i nakon što omogući korisniku uslugu pristupa servisu.

 Član 4.

 Na ugovor o korištenju primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

 Član 5.

 Cijena pretplate ugovara se u konvertibilnim markama (KM), odnosno u protuvrijednosti valute zemlje unutar koje se koristi ova usluga.

 Član 6.

 Ugovorena cijena pretplate plaća se unaprijed jednom godišnje za odabrani paket  Zaštićenih sadržaja.

 Pretplata traje godinu dana od dana potpisivanja ugovora. Ukoliko korisnik želi da produži pristup, dužan je da po isteku navedenog perioda izvrši ponovnu uplatu u skladu sa važećim uslovima.

 Fineks će o isticanju pretplate obavijestiti Korisnika najmanje mjesec dana unaprijed.

 Član 7.

 Korisnik se pretplaćuje na određenu količinu Zaštićenih sadržaja u periodu od godinu dana. Pristup on-line izdanju je moguće ostvariti samo sa jednog uređaja (jedna pretplata on-line izdanja podrazumijeva pristup sa jednog uređaja).

 Član 8.

 Korisnik nema pravo ni na koji način preprodavati, ustupati na korištenje trećim licima, niti može, osim kako je ugovoreno, koristiti dijelove ili cjelinu Zaštićenih sadržaja, uključujući programska rješenja, oblik i obilježja online izdanja  Fineks-a.

 Korisnik nema pravo javno ili za poslovne namjene objavljivati dijelove ili cjelinu Zaštićenih sadržaja, niti se koristiti programskim rješenjima, oblikom i obilježjima sadržaja bez izričite  prethodne saglasnosti Fineks-a.

 Korisnik koji prekrši ove odredbe odgovoran je za naknadu štete po Zakonu o obligacionim odnosima.

 Član 9.

 Korisnik mora sa svoje opreme i drugdje ukloniti sve Zaštićene sadržaje, te i dijelove ili cjelinu sadržaja online pristupa publikacijama izdanim od strane Fineks-a, programska rješenja, oblik i obilježja tog sadržaja kad prestane njegov ugovorni odnos s davaocem.

 Član 10.

 Online pristup publikacijama izdanim od strane Fineks-a, njegov sadržaj, grafička i tehnička rješenja zaštićeni su izdavačkim i autorskim pravom (copyright). Aplikacija sadrži zaštićene žigove i nazive preduzeća, uključujući i žig i naziv. Zaštićeni žigovi i nazivi preduzeća ne smiju se dalje upotrebljavati.

 Član 11.

 Davaoc će korisniku osigurati pristup Zaštićenim sadržajima na koje se pretplatio u skladu s tehničkim specifikacijama za online pristup publikacijama izdanim od strane Fineks-a.

 Član 12.

 Smatra se da je pristup Zaštićenim sadržajima osiguran kada je sadržaj objavljen i dostupan putem online pristupa publikacijama izdanim od strane Fineks-a.

 Fineks nije odgovoran ako korisnik ne može primati informativni servis ili uslugu na koju se pretplatio zbog više sile, razloga na strani korisnika ili na strani trećeg lica.

 Član 13.

 Fineks poštuje privatnost svojih korisnika.

 Član 14.

 Fineks  nije odgovoran za moguću štetu i druge posljedice koje korisniku ili trećoj pravnoj i fizičkoj osobi mogu nastati zbog korištenja Zaštićenih sadržaja.

 Član 15.

 Fineks ima pravo prekinuti uslugu i zadržati pravo na naknadu po Zakonu o obligacionim odnosima ako korisnik prekrši odredbe ugovora o korištenju.

 Član 16.

Ovi uslovi korištenja vrijede i primjenjuju se dok je korisnik pretplaćen na informativne servise i usluge Fineks-a, osim zabrane pohrane i rasparčavanja Zaštićenih sadržaja koja je trajna.

 Član 17.

 Fineks ima pravo promijeniti ugovor o korištenju ili prenijeti prava po osnovu korištenja usluge na treća lica uz pismeno obavještenje korisniku usluge. Tako nastale promjene se neće odraziti na cijenu ili sadržaj ugovora o korištenju usluge dok traje ugovorni odnos.

 

Podjeli:

Komentari