2021

PRIRUČNIK O POREZIMA I DOPRINOSIMA ZA 2021. GODINU SA IZMJENAMA I DOPUNAMA U TOKU GODINE

Priručnik sadrži važeće kompilirane i prečišćene propise u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine sa deset kantona, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH na dan 1.1.2021. godine, o porezu na dodatu vrijednost (PDV), porezima na dohodak, porezima građana, porezima na promet nepokretnosti, porezima na dobit preduzeća, doprinosima na platu, naknadama i pregledom stopa.

Pročitaj više