Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama BiH za 2023. godinu

Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama BiH za 2023. godinu

U "Službenom glasniku BiH“, broj 24/23 od 7. aprila 2023. godine objavljena je Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama BiH za 2023. godinu koja je stupila na snagu 15. marta 2023. godine, a primjenjuje se od 1. aprila 2023. godine i koju vam u cjelosti prenosimo.

 

ODLUKA
O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE ZAPOSLENIM U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU

Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuje se visina osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu u skladu sa članom 7. stav (1) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Visina osnovice)

Osnovica za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2023. godinu utvrđuje se u iznosu od 600,00 KM.

Član 3.
(Institucije odgovorne za provođenje Odluke)

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se institucije Bosne i Hercegovine na koje se ova Odluka odnosi i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od narednog mjeseca od dana usvajanja budžeta za 2023. godinu.

Podjeli:

Komentari