Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima u FBiH

Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima u FBiH

U "Službenim novinama FBiH", broj 6/23 od 27.1.2023. godine objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima koji je stupio na snagu 28.01.2023. godine i koji vam u cjelosti prenosimo. U prilogu je i neslužbeno prečišćeni tekst Zakona.

 

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA

Član 1.

U Zakonu o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 01/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 04/21) u članu 6. tačka 10. mijenja se i glasi:

"10. lzuzetno, za radnike kojima se isplaćuje mjesečna plaća u visini do 85% prosječne mjesečne neto plaće, u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih, starih, zanata utvrđenih posebnim propisom, mjesečna osnovica za obračun doprinosa proizvod je iznosa prosječne plaće iz člana 6a. stav 2. i koeficijenta 0,30."

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH”.

Zakon o doprinosima - neslužbeno prečišćeni tekst

Podjeli:

Komentari