Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

U "Službenim novinama Federacije BiH", broj 76/22 od 23.09.2022. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je stupio na snagu 24.09.2022. godine i koji vam u cjelosti prenosimo. U prilogu je i neslužbeno prečišćeni tekst Pravilnika.

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/20, 55/20 -isp, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 1/22, 34/22 i 57/22) u tački 12.1.3. Računi budžeta jedinica lokalne samouprave, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 8. Velika Kladuša, naziv banke "UniCredit Bank d.d." zamjenjuje se nazivom: "MF Banka a.d. Banja Luka", a broj računa: "338-000-2211423-047" zamjenjuje se brojem: "572-496-0000056-066".

Pod rednim brojem 38. Pale-Prača, naziv banke "Union banka d.d." zamjenjuje se nazivom: "Privredna banka Sarajevo d.d.", a broj računa: "102-007-0000018-886" zamjenjuje se brojem: "101-1400078109-024".

2. U tački 12.1.4. Računi zavoda za zdravstveno osiguranje, kod Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, naziv banke: "Union banka d.d." zamjenjuje se nazivom: "ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo", a broj računa: "102-050-0000064-018" zamjenjuje se brojem: "140-102-1110000-860".

Kod Bosansko-podrinjski kanton, naziv banke: "Privredna banka Sarajevo d.d." zamjenjuje se nazivom: "ASA Banka d.d.", a broj računa: "101-140-0073252-719" zamjenjuje se brojem: "134-620-1008266-897".

Kod Srednjobosanski kanton, naziv banke: "UniCredit Bank d.d." zamjenjuje se nazivom: "ASA Banka d.d.", a broj računa: "338-000-2210030-709" zamjenjuje se brojem: "134-481-1008243-153".

3. U tački 12.1.8. Računi upravitelja cesta, kod Unsko-sanski kanton, naziv banke: "Union banka d.d." zamjenjuje se nazivom: "Sparkasse Bank d.d.", a broj računa: "102-022-0000055-884" zamjenjuje se brojem: "199-457-0003046-031".

4. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

Probajte besplatno >>>

Podjeli:

Komentari