Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak u FBiH

Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak u FBiH

I. U "Službenim novinama FBiH", broj 57/22 od 20.07.2022. godine objavljen je Pravilnik o dopunama  Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 21.07.2022. godine i koji vam u cjelosti prenosimo. U prilogu je i prečišćeni tekst Pravilnika.

PRAVILNIK
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Član 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/21, 77/21 i 20/22) u članu 10. stav (1) iza tačke d) dodaje se nova tačka e) koja glasi:

"e) Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/22)."

Član 2.

U članu 53. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5) Iznosi iz stava (1) ovog člana umanjuju se za 50% u periodu od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika do 31.12.2022. godine."

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

II. U "Službenim novinama FBiH", broj 55/22 od 13.07.2022. godine objavljena je Uredba o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena koja je stupila na snagu 14.07.2022. godine iz koje vam prenosimo Poglavlje VI. - Ostale jednokratne pomoći.

IZVOD IZ UREDBE
O POMOĆI STANOVNIŠTVU USLJED RASTA INDEKSA POTROŠAČKIH CIJENA

POGLAVLJE VI. - OSTALE JEDNOKRATNE POMOĆI

Član 19. (Pomoć)

(1) Poslodavac može izvršiti isplatu jednokratne pomoći radniku, u visini do 1.080 KM (hiljadu osamdeset i 00/100 konvertibilnih maraka).

(2) Poslodavac pomoć iz stava (1) ovog člana može isplatiti najkasnije do 31.12.2022. godine.

(3) Isplata pomoći iz stava (1) ovog člana će se vršiti isključivo na transakcijske račune radnika.

(4) Pomoć iz ovog člana se ne smatra plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16, 89/18 i 44/22).

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH - neslužbeno prečišćeni tekst

Podjeli:

Komentari