Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa u RS

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa u RS

U "Službenom glasniku RS", broj 70/21 od 30.7.2021. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa koji stupa na snagu 7.8.2021. godine i koji vam doslovno prenosimo.

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU OBRAČUNAVANjA, PRIJAVLjIVANjA I UPLATE DOPRINOSA

Član 1.

U Pravilniku o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/18 i 6/20) poslije člana 3. dodaje se novi član 3a, koji glasi:

“Član 3a.

(1) Osnovica doprinosa za lica koja su obveznici doprinosa iz člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona, koji su zaposleni kod poslodavca na nepuno radno vrijeme, ne može biti niža od najniže bruto plate u Republici, utvrđenoj u skladu sa propisima kojima se uređuje rad, a koja je važeća u mjesecu za koji se doprinosi obračunavaju.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, osnovica doprinosa za lica koja se nalaze u okolnostima privremene spriječenosti za rad utvrđuje se u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju.

(3) Osnovica doprinosa iz stava 1. ovog člana ne primjenjuje se prilikom umanjenja osnovice doprinosa za iznos uplaćenog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje.

(4) Ukoliko je lice zaposleno na nepuno radno vrijeme kod više pravnih ili fizičkih lica iz člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona, a zbir ličnih primanja ne prelazi najnižu bruto platu iz stava 1. ovog člana, obračun i uplatu doprinosa vrše isplatioci srazmjerno obračunatim ličnim primanjima do iznosa najniže plate u Republici, utvrđenoj u skladu sa propisima kojima se uređuje rad, a koja je važeća u mjesecu za koji se doprinosi obračunavaju.

(5) Ukoliko se lice u radnom odnosu kod poslodavca nije nalazilo čitav mjesec, osnovica doprinosa iz stava 1. ovog člana utvrđuje se srazmjerno broju dana u datom mjesecu kada se lice nalazilo u radnom odnosu kod poslodavca.

(6) Uplatioci doprinosa obračunavaju osnovicu doprinosa srazmjerno za obveznike koji imaju zaključene ugovore o radu sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca.”.

Član 2.

Primjer obračuna bruto plate na osnovicu iz člana 3a. ovog pravilnika nalazi se u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

PRILOG.jpg - Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa u RS

Podjeli:

Komentari