Zakon o računovodstvu i reviziji FBIH

Zakon o računovodstvu i reviziji FBIH

Novi zakon o računovodstvu i reviziji je stupio na snagu 04.03

Kako se radi o Zakonu sa velikim brojem novina u odnosu na prethodni, uz saradnju sa osobama koje su učestvovale u izradi Zakona pripremili smo osvrt na zakon koji je napisala gospođa Mira Bradara, dipl.ecc (Pomoćnik ministra u Sektoru za privredne finansije) i Zakon sa napomenama koji je pripremio Jasmin Rustemi, (šef odsjeka za finansijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju u Sektoru za privredne finansije).

Fineks svim korisnicima Priručnika o porezima za 2021 poklanja  Osvrt i Zakon sa napomenama.

PRIRUČNIK O POREZIMA I DOPRINOSIMA - KOMPILIRANI I PREČIŠĆENI PROPISI BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERACIJE BiH, KANTONA U FEDERACIJI BiH, REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA BiH , sa brojevima uplatnih računa javnih prihoda na svim nivoima zakonodavne vlasti u BiH, koji se ažuriraju odmah po objavi.


Priručnik  prate sve aktualne izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih propisa u formi izmjena i dopuna propisa koje se dostavljaju korisnicima  e-mailom, faxom i poštom u obliku brošura.

Prijavite se da probate

Podjeli:

Komentari