Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima FBiH

Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima FBiH

U "Službenim novinama FBiH", broj 4/21 od 19.1.2021. godine objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima koji je stupio na snagu 20.1.2021. godine i koji vam doslovno prenosimo.

 

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA

 

Član 1.

U Zakonu o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18 i 99/19) u članu 20a. riječi: "60 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona." zamjenjuju se riječima: "do 31.12.2022. godine.".

 

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Podjeli:

Komentari