Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini

U "Službenom glasniku BiH", broj 3/21 od 15.1.2021. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini koji stupa na snagu 23.1.2021. godine i koji vam doslovno prenosimo.

 

PRAVILNIK  O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI 

Član 1. 

U Pravilniku o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 50/09, 80/11, 48/12, 74/14, 85/17 i 4/18), u članu 3. stav (1) tačke a) i b) mijenjaju se i glase: 

"a) motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0.013g/l koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 50 00CT BiH," 

"b) goriva za mlazne motore benzinskog tipa, koja se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2710 12 70 00 CT BiH," 

Član 2. 

U članu 4. stav (1) u tački b) tarifne oznake "2710 20 15 00" i "2710 20 17 00" zamjenjuju se tarifnom oznakom "2710 20 16 00". 

Član 3. 

U članu 8. stav (1) u tački b) tarifne oznake "2202 90 91 00", "2202 90 95 00" i "2202 90 99 00" zamjenjuju se tarifnim oznakama "2202 99 91 00", "2202 99 95 00" i "2202 99 99 00". 

U stavu (1) u tački c) tarifna oznaka "2202 90 10 00" zamjenjuje se tarifnom oznakom "2202 99 19 00". 

Član 4.

U članu 9. stav (1) u tački c) tarifna oznaka "2208 20 40 00" zamjenjuje se tarifnom oznakom "2208 20 69 00". 

U stavu (3) u tački a) tarifne oznake "ex 2208 20 29 10" i "ex 2208 20 89 10" zamjenjuju se tarifnim oznakama "ex 2208 20 28 10" i "ex 2208 20 88 10". 

U stavu (3) u tački c) tarifna oznaka "2208 20 40 00" zamjenjuje se tarifnom oznakom "2208 20 88 00". 

Član 5. 

U članu 10. stav (1) u tački a) tarifna oznaka "2202 90 10 00" zamjenjuju se tarifnom oznakom "2202 91 00 00". 

Član 6. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Podjeli:

Komentari