Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH

U "Službenim novinama FBiH", broj 63/20 od 9. septembra 2020. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH, koji je stupio na snagu 10. septembra 2020. godine i koji vam doslovno prenosimo. U prilogu je i prečišćeni tekst Pravilnika.

 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/20 i 55/20-isp), iza tačke 3.5.3. dodaje se nova tačka 3.5.4. koja glasi:

"3.5.4. Prihode iz tačke 3.5.2. ovog pravilnika raspoređuje kantonalni trezor u korist kantonalnih i općinskih budžeta u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima."

  1. U tački 5.2.2. riječi: "rbr. 1 do 7.", brišu se.
  2. Tačka 5.2.4. briše se.
  3. U tač.12.1.2., 12.1.3., 12.1.5. i 12.1.7. naziv banke "NLB Tuzlanska banka d.d." zamijenjuje se nazivom: "NLB Banka d.d.".
  4. Iza tačke 12.1.11. dodaje se nova tačka 12.1.12. koja glasi:

"12.1.12. Račun Crvenog križa/krsta Federacije Bosne i Hercegovine

NAZIV                                               NAZIV BANKE                        BROJ RAČUNA

Crveni križ/krst
Federacije BiH                          Raiffeisen Bank d.d. BiH              161-0000000850-022

  1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Podjeli:

Komentari