Zakon o dopunama Zakon o porezu na dobit u BD BiH

Zakon o dopunama Zakon o porezu na dobit u BD BiH

U "Službenom glasniku BD BiH", broj 30/20 od 17.8.2020. godine objavljene su dopune Zakona o porezu na dobit koje su stupile na snagu 25.8.2020. godine i koje vam doslovno prenosimo.

 ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Član 1

U Zakonu o porezu na dobit (Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, brojevi: 60/10, 57/11 i 33/12) iza člana 32 dodaje se novi član 32a koji glasi:

„Član 32a

(Način podnošenja porezne prijave)

(1) Porezna prijava iz člana 22 i člana 32 ovoga zakona podnosi se u papirnom ili elektronskom obliku.

(2) Prije podnošenja prijave u elektronskom obliku obavezna je registracija za elektronsko podnošenje prijave u Poreznoj upravi.

(3) Uslovi i postupak registracije za pristup elektronskom obliku podnošenja prijave, način podnošenja prijave i korištenje programa za elektronsko podnošenje prijave, utvrđuju se pravilnikom iz člana 38a Zakona o porezu na dohodak.“

Član 2

U članu 39a iza stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:

„(2) Oslobađanje plaćanja poreza na dobit kako je to propisano stavom 1 ovog člana ne odnosi se na dobit ostvarenu prihodima od izvoza usluga i nematerijalnih sredstava.“

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Podjeli:

Komentari