Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće za mjesec april i maj 2020. godine u KS

Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće za mjesec april i maj 2020. godine u KS

U "Službenim novinama KS", broj 23/20 od 18.6.2020. godine objavljena je pomenuta Uredba koja je stupila na snagu 19.6.2020. godine i koju vam doslovno prenosimo. U prilogu je neslužbeno prečišćeni tekst Uredbe.

UREDBA O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU FINANSIRANJA DIJELA MINIMALNE MJESEČNE NETO PLAĆE (U FBiH) ZA MJESEC APRIL I MAJ 2020. GODINE

Član 1.
(Dopuna člana 6.)

U Uredbi o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/20) u članu 6. iza riječi: "poslovnu djelatnost" dodaju se riječi: "kao dopunsko zanimanje".

Član 2.
(Dopuna člana 7.)

U članu 7. stav (1) u tački d) iza riječi: "u 2019. godini," dodaju se riječi: "osim fizičkih lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost kao osnovno zanimanje ili dodatno zanimanje, a koja u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaćaju prema paušalnom utvrđenom iznosu".

Član 3. (Izmjena člana 8.)
Član 8. mijenja se i glasi:
"Član 8. (Maksimalni dio plaće koji se može isplatiti)

(1) Poslovnim subjektima, osim fizičkim licima koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost kao osnovno zanimanje ili dodatno zanimanje, a koja u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaćaju prema paušalnom utvrđenom iznosu, koji ispunjavaju sve potrebne uslove za mjesec april, odnosno maj 2020. godine može se isplatiti dio minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) po uposlenom, kako slijedi:

  1. a) do 50% minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za subjekte koji imaju pad prometa veći od 40% do 70%,
  2. b) do 100% minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za subjekte koji imaju pad prometa veći od 70%.

(2) Fizičkim licima koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost kao osnovno zanimanje ili dodatno zanimanje, a koja u skladu sa propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak po tom osnovu plaćaju prema paušalnom utvrđenom iznosu, koji ispunjavaju sve potrebne uslove za mjesec april, odnosno maj 2020. godine može se isplatiti dio minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) do 50% minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) po uposlenom."

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Podjeli:

Komentari