DRŽAVLJANSTVO - KOMPILIRANI I PREČIŠĆENI ZAKONI I PRATEĆI PROPISI BiH, FBiH, RS I BD BiH

DRŽAVLJANSTVO - KOMPILIRANI I PREČIŠĆENI ZAKONI I PRATEĆI PROPISI BiH, FBiH, RS I BD BiH

Priredio: Ljubo Todorović
Izdanje: 2013, 126 strana, meki povez
Cijena: 10 KM + PDV - Odobreni rabat 50%
Cijena poslije rabata 5,00 KM + PDV

Sadržaj knjige je kompilacija i nezvanično prečišćavanje zakona o državljanstvu: Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH. Pored toga, uz prečišćene zakone priložene su sve njihove izmjene i dopune, koje su uključene u osnovne tekstove zakona. Radi pravilne primjene prečišćenih zakona, priložen im je Pravilnik o obliku obrasca uvjerenja o državljanstvu, Uputstvo o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih koji su stekli državljanstvo RBiH u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine, Pravilnik o postupku sticanja i prestanka državljanstva FBiH, promjene entitetskog državljanstva i naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih i Uputstvo o načinu vođenja evidencije o državljanstvu i načinu izdavanja uvjerenja o državljanstvu RS. 
Polazeći od višestepene strukture zakonodavne vlasti u BiH, koje su donosile zakone o državljanstvu i činjenice da su se ti zakonski propisi, od 1997. godine do danas, više puta mijenjali i dopunjavali, priređivač je odlučio da sve te dijelove zakona kompilira, prečisti i kompozicijski složi u jednu cjelinu - u ovu knjigu i kao takve ih priredi za lakšu i efikasnu primjenu u društvenoj praksi. Ne bi se moglo ni zamisliti brzo i efikasno vršenje usluga građanima u sticanju i prestanku državljanstva bez ovako kompilirane i prečišćene zakonske materijalnopravne regulative o državljanstvu. Harmonična povezanost različitih nivoa vlasti prilikom sticanja, mijenjanja i prestanka državljanstva dolazi do izražaja samo kada je njihova regulativa objedinjena na jednom mjestu, odnosno u jednoj knjizi, kao što je ova.

Podjeli:

Komentari