ZAKON O OSNOVAMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA BOSNE I HERCEGOVINE SA KOMENTAROM

ZAKON O OSNOVAMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA BOSNE I HERCEGOVINE SA KOMENTAROM

Priredio Ljubo Todorović
Izdanje: 2006, 217 strana, meki povez
Cijena: Tiraž prodat

Novi Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima (Zakon), koji je sadržan u ovoj knjizi, donijet je u zakonodavstvu BiH, jedinstven je, važi za cijelu teritoriju BiH i sa jedinstvenim je kaznama za prekršaje učinjene na području BiH. Zakon je objavljen u “Službenom glasniku BiH”, broj 6 od 31. januara 2006. godine, stupio je na snagu 8. februara 2006. godine, a primjenjuje se od 8. avgusta 2006. godine. Do tog roka donijeće se neki prateći propisi, a neki, od ukupno 22, donijeće se do 8.2.2007. godine. Zbog toga je i priređivač ukazao na sve novine u Zakonu, ko, šta i kada treba da završi od akata kojim se omogućava primjena Zakona u praksi i u tu svrhu izradio Okvirni rokovnik poslova i zadataka, kao i njihovih izvršilaca.
Zakon je normativno koncipiran kao i bivši Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima, tako da sadrži 14 poglavlja, uglavnom, sa istim ili sličnim nazivima kao u dosadašnjem zakonu. Priređivač je sačinio kratke komentare u kojima je konstatovao u kojoj je mjeri svaki član novi u odnosu na zatečene zakone i uz sankcionisane članove Zakona prikazao je visinu kazne i druge mjere koje su propisane za prekršaj.
S obzirom na ovakav sadržaj knjige, ona će biti neophodan ”alat” za rad svih zaposlenika u organima unutrašnjih poslova, u privrednim društvima- preduzećima, ustanovama, organima vlasti (opštinskim, kantonalnim, Brčko Distrikta, entitetskim i organima na nivou BiH), a naročito transportnim društvima i autoprevoznicima, Bihamku i društvima koji opravljaju motorna vozila, osiguravajućim društvima i autoškolama.
Objavljivanjem izmjena i dopuna Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH u “Službenom glasniku BiH”, broj 48/10 došlo je do značjnih izmjena i dopuna Zakona, tako da je u izdanju “Fineks”-a izašla nova knjiga “Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH sa napomenama” - Prečišćen i kompiliran tekst (vidjeti u meniju - >> 2010).

Podjeli:

Komentari